50 ปีผูกพันคู่เกษตรกรไทย
หากคุณพร้อมก้าวไปกับเราพัฒนาเกษตรกรไทย
ธนาคารพัฒนาชนบท
Slider
ในการสมัครเข้าทำงานกับ ธ.ก.ส. ธนาคารไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม หากมีผู้ที่แอบอ้างว่าสามารถให้ความช่วยเหลือให้เข้าทำงานกับ ธ.ก.ส.ได้โดยมีการเรียก เก็บเงิน กรุณาแจ้งที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ หมายเลขโทรศัพท์ 02 – 558-6555 ต่อ 8331-5
ข่าวประชาสัมพันธ์
คลิกเพื่ออ่าน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน พนักงานระดับ 4 ปฏิบัติงานประจำสำนักสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์ ปีบัญชี 2563 (22 กุมภาพันธ์ 2564)
คลิกเพื่ออ่าน ขอบเขตเนื้อหาในการสอบ ตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4
คลิกเพื่ออ่าน ประกาศกำหนดการสอบข้อเขียนตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจระดับ 4 ปีบัญชี 2563 (23 มีนาคม 2564)
คลิกเพื่ออ่าน ประกาศกำหนดการสอบข้อเขียนและข้อกำหนดในการเข้าสอบ พนักงานระดับ 4 ปฏิบัติงานประจำสำนักสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์ ปีบัญชี 2563 (23 มีนาคม 2564)
คลิกเพื่ออ่าน กำหนดการฝากประวัติปีบัญชี 2564 (05/04/2564)
  © ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร