50 ปีผูกพันคู่เกษตรกรไทย
หากคุณพร้อมก้าวไปกับเราพัฒนาเกษตรกรไทย
ธนาคารพัฒนาชนบท
Slider
ในการสมัครเข้าทำงานกับ ธ.ก.ส. ธนาคารไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม หากมีผู้ที่แอบอ้างว่าสามารถให้ความช่วยเหลือให้เข้าทำงานกับ ธ.ก.ส.ได้โดยมีการเรียก เก็บเงิน กรุณาแจ้งที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ หมายเลขโทรศัพท์ 02 – 558-6555 ต่อ 8331-5
ข่าวประชาสัมพันธ์
คลิกเพื่ออ่าน การพิมพ์ใบชำระเงินตำแหน่งพนักงานการเงิน ผู้ฝากประวัติที่จะทำการพิมพ์เอกสารแบบชำระ ค่าธรรมเนียมการสอบได้ อายุจะต้องไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ และเป็นผู้สอบผ่าน ภาค ก. (ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป) และพิมพ์ใบชำระเงินได้ที่ http://www.ibaacapplicant61.com (07/01/2563)
คลิกเพื่ออ่าน ประกาศรับสมัครพนักงานการเงินระดับ 4 (20/12/2562)
คลิกเพื่ออ่าน โปรดตรวจสอบการบันทึกข้อมูลผู้สมัครที่เสร็จสมบูรณ์ มิฉะนั้น ท่านอาจจะพลาดการสมัครงานกับ ธ.ก.ส. (24/12/2562)
คลิกเพื่ออ่าน ขอบเขตเนื้อหาในการสอบ ตำแหน่งพนักงานการเงิน ระดับ 4 ในการสอบวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563
  © ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร