50 ปีผูกพันคู่เกษตรกรไทย
หากคุณพร้อมก้าวไปกับเราพัฒนาเกษตรกรไทย
ธนาคารพัฒนาชนบท
Slider
ในการสมัครเข้าทำงานกับ ธ.ก.ส. ธนาคารไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม หากมีผู้ที่แอบอ้างว่าสามารถให้ความช่วยเหลือให้เข้าทำงานกับ ธ.ก.ส.ได้โดยมีการเรียก เก็บเงิน กรุณาแจ้งที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ หมายเลขโทรศัพท์ 02 – 558-6555 ต่อ 8331-5
ข่าวประชาสัมพันธ์
คลิกเพื่ออ่าน ธนาคารขยายเวลาการฝากประวัติผู้สมัครตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4 ไปจนถึงวันที่ 28 เมษายน 2560 และการชำระเงินไปจนถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 และเพิ่มเติมวุฒิการศึกษาดูรายละเอียดที่ คลิกเพื่ออ่าน
คลิกเพื่ออ่าน หลังจากที่ท่านได้สมัคร ภายใน 2 วันทำการ ให้ท่านพิมพ์เอกสารแบบชำระค่าธรรมเนียมการสอบในกระดาษ A4 (ไม่ต้องรอ Email) ในเว็บ www.ibaacapplicant.com เพื่อยืนยันการสมัคร
คลิกเพื่ออ่าน ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสถานที่สอบในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 และสอบข้อเขียนในวันที่ 11 มิถุนายน 2560
คลิกเพื่ออ่าน เรียน ผู้ที่สมัครตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4 ขอให้ตรวจสอบการฝากประวัติว่าได้บันทึกสำเร็จแล้วหรือไม่ โดยการพิมพ์ประวัติการสมัคร หากพิมพ์ไม่ได้ต้องดำเนินการสมัครใหม่ โดยจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 เม.ย.60
  © ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร