50 ปีผูกพันคู่เกษตรกรไทย
หากคุณพร้อมก้าวไปกับเราพัฒนาเกษตรกรไทย
ธนาคารพัฒนาชนบท
Slider
ในการสมัครเข้าทำงานกับ ธ.ก.ส. ธนาคารไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม หากมีผู้ที่แอบอ้างว่าสามารถให้ความช่วยเหลือให้เข้าทำงานกับ ธ.ก.ส.ได้โดยมีการเรียก เก็บเงิน กรุณาแจ้งที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ หมายเลขโทรศัพท์ 02 – 558-6555 ต่อ 8331-5
ข่าวประชาสัมพันธ์
คลิกเพื่ออ่าน รายละเอียดการสรรหาคัดเลือกบุคคลภายนอก ตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4
คลิกเพื่ออ่าน รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อเป็นพนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4 ปฏิบัติงานประจำสาขาและสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ปีบัญชี 2562
คลิกเพื่ออ่าน รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงานระดับ 4 ปฏิบัติงานฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีและสารสนเทศ 22/07/2562
คลิกเพื่ออ่าน ขยายวันสิ้นสุดในการพิจารณาข้อมูลผู้สมัคร และขยายวันรับชำระค่าธรรมเนียมการสอบ ตำแหน่งพนักงานระดับ 4 ปฏิบัติงานประจำฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีและสารสนเทศ 09/08/2562
  © ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร