50 ปีผูกพันคู่เกษตรกรไทย
หากคุณพร้อมก้าวไปกับเราพัฒนาเกษตรกรไทย
ธนาคารพัฒนาชนบท
Slider
ในการสมัครเข้าทำงานกับ ธ.ก.ส. ธนาคารไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม หากมีผู้ที่แอบอ้างว่าสามารถให้ความช่วยเหลือให้เข้าทำงานกับ ธ.ก.ส.ได้โดยมีการเรียก เก็บเงิน กรุณาแจ้งที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ หมายเลขโทรศัพท์ 02 – 558-6555 ต่อ 8331-5
ข่าวประชาสัมพันธ์
คลิกเพื่ออ่าน ธนาคารได้ดำเนินการ Cleansing Data ข้อมูลของผู้ที่ฝากประวัติไว้ในระบบ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 14 เมษายน 2563 ดังนั้น จึงขอให้ผู้ที่ได้เคยฝากประวัติไว้ในระบบแล้ว โปรดบันทึกฝากประวัติใหม่อีกครั้ง และธนาคารจะเก็บข้อมูลของท่านจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 (15/04/63)
  © ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร